Alliansens Nukleära Ekvation

Alliansens nukleära ekvation går inte ihop.

VL=

  • Bygg nya reaktorer

HL=

  • Vi har redan tillräckligt med energi
  • Centern kräver energieffektiviseringar och satsningar på alternativ, som ytterlgiare minskar behovet
  • Inte ens de som inte är främmande förkärnkraft som sådan anser att det ärekonomiskt försvarbart, Exempel från Storbrittanien och Finland
  • Avfallsfrågan är fortfarande inte löst
  • Riskerna kvarstår

Hur man ur detta kan lösa ut X= minskad klimatpåverkan förefaller obegripligt.

Andra bloggar intressant om kärnkraft, Alliansen, Politik, Centerpartiet

Akt över Identitet och Ondska

Identifikationsprocessen leder till att en Identitet växer fram. Genom att förhålla sig till ett Du skapas ett Jag. Identitet ligger således inte cementerat i medvetandets konstitution, men betingas av dess lagar. Det sociala sammanhanget understödjer kraftfullt en sådan utveckling.

Identitet skapas alltid i relation till något och är av begreppslig natur. Vilket innebär att identifikationsprocessens spelrum ligger inom ramen för språket, styrs av konventioner och är socialt betingad. Identitet betingas av medvetandets konstitution genom att vara dess impuls. Världen uppdelas således i Vilja och Föreställning.

Jag återkommer till viljans olika manifestationer. Den vilja jag talar om är inte riktigt det vi talar om i vardagligt tal utan är av en mer instinktiv karaktär. Att ”ha en stark vilja” handlar snarare om att en utvecklad föreställning om ens egen makt att genomdriva önskningar eller få sina behov tillgodosedda.

Den rena ondskan handlar om disharmoni. Alla ondskefulla handlingar har ett inslag av detta men i de flesta fall som vi till vardags kallar onda är detta element både ganska litet och tämligen ointressant. Ju mer upplyst ett samhälle och dess medborgare blir desto större blir dock inslaget av ren ondska, den medvetet disharmoniska handlingen. Ondskan hos fångvaktarna i nazitysklands koncentrationsläger, våldsdåden på Balkan och övergreppen I Kongo följer helt andra psykologiska principer; antingen som flockinstinkter eller som uttryck för primitiva böjelser.

Ondskan kan således vara ren, strukturell eller sjuk. Ren ondska är att skapa sig en identitet som inte anpassar sig efter samhällets konventioner. En troende människa anser förmodligen att det är Gud som är grunden för samhällsmoralen och därför blir också ondskan ett uppror mot Gud. Det är också så ondskans uppkomst förklaras i bibeln. I en sekulär tolkning är det ett uppror mot det civiliserande samhällsprojektet.

Tidigare i ämnet:

Media: Expressen

Andra bloggar intressant om: instinkter, känsla, instinkt, känslorbetingning, evolution, ondska, identitet, makt, böjelser, flockbeteende, religion, politik,samhälle