Valet 2022 – Min kandidatur – del II

I det förra inlägget tecknade jag egentligen bara min politiska bakgrund i form av uppdrag och positioner. Här vill jag mer gå in på mina grundläggande värderingar och min syn på politiskt ledarskap. Och skälet till att jag vill göra det är att jag denna gång sagt till valberedningen att jag är beredd att axla rollen som förstanamn, gruppledare, möjligt kommunalråd och förstås draglok för valrörelsen 2022.

Jag är i grunden en samarbetsorienterad och resultatinriktad politiker. Opinionsbildning mellan val är viktigt och till och med avgörande för ett litet parti, men får inte förväxlas med huvuduppdraget, att förvalta det mandat som väjarna gav i det senaste valet och att åstadkomma maximal förändring med utgångspunkt i de löften partiet gick till val på. Och för att åstadkomma varaktiga förändringar krävs samarbete med andra partier, dialog med medborgare och kontinuerliga kontakt med föreningar, företag och organisationer som finns i det politiska sammanhang som är relevant, i det här fallet Linköpings kommun.

Jag står för ett demokratiskt ledarskap. Ju större förtroende man fått i ett politiskt parti desto mer måste man sätta egna politiska agendor åt sidan och verka utifrån det uppdrag som partiet fastslagit genom demokratiskt fattade beslut. Särskild tyngd har förstås de beslut som kommunicerats till väljare i valrörelsen. Men det krävs även kontinuerlig dialog i olika form mellan mig, kommunfullmäktigegruppen, de förtroendevalda och föreningens alla medlemmar. Det måste finnas en väl utarbetad systematik i hur olika ställningstagande, målsättningar och prioriteringar förankras i föreningen.

Utifrån denna inställning kommer jag inte i detta sammanhang presentera mina olika politiska ställningstagande. Jag kommer att ha som prio ett att genomföra det valprogram som föreningens medlemmar beslutar om våren 2022. Punkt. Om möjligheten att ingå i ett majoritetssamarbete uppstår prövas detta redan i en partiöverskridande överenskommelser som då ska innehålla så mycket grön politik som möjligt. Ultimat är det medlemmarna som avgör hur väl detta lyckats.

(Jag kommer, i ett annat inlägg, att redogöra för några av de saker jag brinner just nu för, men det är sannolikt mest relevant om jag inte blir vald till förstanamn.)

Om valet inte går riktigt så bra som vi alla hoppas och/eller om vi fortsätter i opposition, så vill jag lägga en hel del tid på att stötta föreningens arbete och verka för att vi kan vara en intressant, dynamisk och inkluderande arena för breda samtal om hållbarhet i alla dess dimensioner, dvs ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Alla nyanser av grönt ska känna sig välkomna och tycka att vi är det relevanta alternativet att kanalisera politisk vilja igenom. De tre grupperna som vi har i föreningen, Miljö och klimat, Skola och Kultur, samt Sociala gruppen, tror jag det finns goda möjligheter att bygga vidare på. Det kommer också finnas stora behov att inom länet och mot angränsande län, finna samarbeten och stötta upp där partiet sannolikt är ännu svagare än i Linköping.

Jag har också en vision om att försöka bryta, åtminstone en smula, den allt mer polariserade debatt- och samhällsklimatet som råder. Jag kommer aldrig delta i kampanjer som fördummar och förlöjligar politiska motståndare och jag kommer att akta mig noga för att snabbt sätta etiketter på andra människor, grupperingar, organisationer eller partier. Ord som vårt eget parti använder såsom ”blåbruna” eller ”kärnkraftskramare” kommer inte finnas i mitt vokabulär. Det sakpolitiska måste alltid få vara i fokus och strävan efter sanning och kunskap det primära (utan att ett politiskt samtal nödvändigtvis måste bli till ett akademiskt seminarium). Jag vill förstora partiets cirklar, ha kontinuerliga referenssamtal med alla typer av människor, från sympatisörer till snudd på mp-hatare och allt där emellan. Och jag kommer att uppmuntra förtroendevalda att på liknande sätt söka kontakter i vidare kretsar.

Min Kandidatur – valet 2022 – del I

Gröna vänner!

Jag ska i tre inlägg beskriva min kandidatur till Linköpings kommunfullmäktige och där jag även aspirerar på första platsen och därmed tunga poster som gruppledare eller kommunalråd. I det här första inlägget ska jag berätta lite om mig själv, min bakgrund och min politiska erfarenhet. I det andra kommer fokus ligga på hur jag ser på ett grönt politiskt ledarskap i Linköping och i det tredje mer på värderingar i stort och mina hjärtefrågor inom det sociala området.

Om du inte är intresserad av mina politiska meriter hoppa direkt till inlägg två – här

Om du har varit snabbt inne här så ser du att del III ännu inte är uppe, men det kommer inom kort

PRESENTATION

Jag heter Joakim Hörsing, jag är stolt fyrabarnsfar, morfar, gift i nästan trettio år med Maritha och jag såg världens ljus i januari 1971, vilket gör mig till glad femtioåring, snart 51 fyllda. Familjen betyder allt och glädjen av att se hur mina barn och barnbarn utvecklas är något som skänker mig en stor känsla av meningsfullhet. Det är också deras framtid och möjlighet till att leva goda liv i en värld utan krig, miljöförstöring och social orättvisa som är grunden för mitt politiska engagemang.

Mitt engagemang i Miljöpartiet började hösten 1999 med en betald medlemsavgift och någon gång på våren kontaktades jag av partiet och bjöds in till ett möte och blev där raskt erbjuden en ersättarplats i Bildningsnämnden. (Ordinarie ledamot för partiet var den nu ganska kända klimatforskaren Björn-Ola Linnér). På den tiden ansvarade nämnden för gymnasieutbildningen, vuxenutbildningen, men även arbetsmarknadsfrågorna. Fram till 2002 satt jag i majoritet tillsammans med S och C i den så kallade Ansvarsalliansen, därefter i opposition, då vi valde att lämna samarbetet. Jag drev frågor kopplade till demokrati, integration och social rättvisa. På mitt sista nämndsammanträde lyckades jag får igenom ett stöd till Stadsmissionen. Internt drev jag ett ifrågasättande av partiets positiva syn på friskolor.

Efter 2002 fick jag en rad andra uppdrag, jag tog plats i Kommunfullmäktige i Linköping och hade en av partiets två insynsplatser i Kommunstyrelsen. Jag satt även i det nybildade Kommunalförbundet Östsams fullmäktige. Internt satt jag som sekreterare i det så kallade Regiorådet, motsvarigheten till dagens Distriktsstyrelse. Under valet 2002 anställdes jag som politisk sekreterare av MP Linköping och hade även rollen som valsamordnare. 2003 fick jag tjänsten som politisk sekreterare för Miljöpartiet i Landstinget(numer Region Östergötland). I den rollen har jag skrivit mycket politisk text, allt ifrån valprogram, kampanjtexter och FB inlägg till debattartiklar, motioner, interpellationer och svar på dessa. Jag har i fyra valrörelse planerat och organiserat regionfullmäktigegruppens deltagande och inför en ny mandatperiod har jag oftast varit djupt engagerad i förhandlingsarbetet och framtagandet av partiöverskridande överenskommelser. Efter senaste valet, 2018, fungerade jag även formellt som huvudförhandlare.

Mandatperioden 2006 – 2010 satt jag som ledamot i Äldrenämnden. Internt på nationell nivå hade jag i denna veva ett uppdrag som ledamot i Miljöpartiets riksvalberedning. Har även suttit i valberedningar på lokal och regional nivå.

I valet 2018 var jag sammankallande för valgruppen i Linköping och var också kontaktperson för den valsamordnare som partiet anställde april -okt valåret. Våren 2019 tillträdde jag som ledamot i Lejonfastigheters styrelse. Bortsett från en vända i Kommunfullmäktige på grund av avhopp var det mitt första uppdrag i kommunen på ganska många år. Efter några år i MP Linköpingsstyrelse blev jag det året också vald till kassör i föreningen. Jag lämnade uppdraget två år senare, 2021, då jag efter en del avhopp blev invald i Social- och omsorgsnämnden, samt som ersättare i kommunfullmäktige och inte kunde mäkta med hur många uppdrag som helst.

Uppdraget i Social- och omsorgsnämnden ligger mig varmt om hjärtat vilket jag ska återkomma till i ett separat inlägg.

Sammanfattningsvis har jag en tämligen bred erfarenhet av politiskt hantverk, både internt och externt, på alla nivåer och i en rad olika roller och funktioner, såväl i majoritet som i opposition.